Notariusz, dowiedz się kim jest

Notariusz jest osobą powołaną przez Ministra Sprawiedliwości do dokonywania czynności notarialnych, które posiadają charakter dokumentów urzędowych. To urzędnik państwowy, który pełni ważną rolę w obrocie prawnym, zapewniając pewność i bezpieczeństwo transakcji oraz ograniczając liczbę sporów sądowych.

pieczęć leżąca na dokumencie notarialnym

Notariusz dokonuje czynności notarialnych, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności te zostały szczegółowo wymienione w ustawie Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku. W trakcie dokonywania tych czynności notariusz czuwa nad poprawnością sporządzanych dokumentów, zgodnością z wolą stron, zasadami współżycia społecznego oraz porządkiem publicznym. Ma również obowiązek czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynności notarialne mogą powodować skutki prawne.

Funkcjonariusz publiczny

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, która korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, zapewniającej rzetelność i pewność dokonywanych transakcji. Posiada on wysokie kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie w dziedzinie prawa, co pozwala mu na świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Porady prawne?

Jako urzędnik państwowy, notariusz posługuje się pieczęcią urzędową z wizerunkiem orła. Jednakże, w przeciwieństwie do adwokatów czy radców prawnych, notariusz nie świadczy usług w zakresie porad prawnych, lecz zajmuje się wyłącznie dokonywaniem czynności notarialnych, które posiadają charakter dokumentów urzędowych.

Zakazy

Notariusz ma obowiązek zachowania powagi i godności wykonywanego zawodu oraz postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem. Nie może podejmować zajęć, które mogłyby przeszkadzać w pełnieniu jego obowiązków lub prowadzić do uchybień w powadze wykonywanego zawodu, w szczególności nie może zajmować się handlem, przemysłem, pośrednictwem czy doradztwem w interesach.

Ograniczenie sporów sądowych

Jednym z istotnych zadań notariusza jest ograniczenie sporów sądowych poprzez zapewnienie czynnościom kontroli profesjonalnego, bezstronnego prawnika. Notariusz ma obowiązek czuwać nad poprawnością sporządzanych dokumentów pod względem formalnoprawnym. Dzięki temu strony transakcji mogą mieć pewność, że dokumenty, które podpisują, są zgodne z prawem i spełniają wszystkie wymagane formalności.

Tajemnica

Notariusz jest również zobowiązany do zachowania tajemnicy okoliczności spraw, o których powziął wiadomość w związku z dokonywanymi czynnościami notarialnymi, co obejmuje również okres po odwołaniu notariusza. To ważne zagwarantowanie dla stron transakcji, które mogą mieć pewność, że ich dane osobowe i informacje są chronione i nie są ujawniane bez ich zgody.

Transakcje w języku obcym

Notariusz sporządza czynności notarialne w języku polskim, a na życzenie stron może również dokonywać ich w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. To bardzo ważne, że notariusz jest w stanie dokonywać czynności notarialnych w języku obcym, ponieważ w dzisiejszych czasach transakcje często przekraczają granice państwowe.

Opłaty notarialne

Opłaty notarialne są ustalane przez Ministra Sprawiedliwości i określają wysokość wynagrodzenia, jakie notariusz otrzymuje za dokonanie określonej czynności notarialnej. Wysokość opłat notarialnych zależy od rodzaju i wartości czynności notarialnej oraz od stawki wynagrodzenia notariusza, ustalonej przez Ministra Sprawiedliwości. W przypadku dokonywania czynności notarialnych o wysokiej wartości, opłaty notarialne mogą być znaczące, ale są one zwykle porównywalne do kosztów związanych z uzyskaniem porady prawnej lub usług adwokata.